SEO Makalesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makale yazarken husus ile ilgili bütün detaylara hakim olsanız bile, hususyu doğru biçimde ele alamazsanız yazıniz dergiler doğrulusunda reddedilebilir. Hem de ele aldığınız hususyu en doğru biçimde sunabilirseniz, çok daha kaliteli dergilere kabul ettirebilirsiniz. Dolayısıyla yazıniz daha çok sayıda indexte yer alacak ve yazınize oluşturulan atıf adedi daha yüksek olacaktır.

İşte yazı yazarken ilgi edilmesi lüzumen 10 şey:

Özgün ve güncel bir hususyu ele alın

Makalelerde güncelliğini ve önemini kaybetmiş hususların yine ele alınması başlıca ret namacıylaleri arasındadır. Yazarın daha evvelce oluşturulan çalışmalardan bir ya da birkaç yönüyle değişiklaşan bir hususyu ele alması, alana hakim olması ile bağlantılıdır. Literatür taramasının yeteri kadar itinalı yapılması, literatürde eksik olan ilgi çekici hususnun belirlemeine yarar. Böyle bir hususnun ele alınması yazınin alana katkı sağlama potansiyelini de meydana çıkarır. Elbette bir tetkikyı yine eden çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu noktada hedefin belli bir çalışmanın yineı bulunduğu açıkça ifade edilmeli ve varsa teknik ve örneklem yönünden değişiklaşan noktalar meydana hususlmalıdır.

Makalenize etkili bir giriş yapın

Giriş seksiyonünün başında bu alanda bilinenlerden, daha evvelce yapılmış çalışmalardan bahsedilmesi yerinde olur. Burada ilgi edilmesi lüzumen geniş bir çerçeveden başlayarak alanda eksik olana, literatürdeki boşluğa işaret etmektir. Alanda az çalışılmış, eksik olan ve bilinmeyenin meydana konması zaten bu çalışmaya namacıyla lüzumsinim duyulduğu sorusunun cevabını oluşturacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmanın hedefi meydana hususlmalı ve bu çalışmayı yaparak neyi bilmek dilediğiniz, hangi hedefi yapmak dilediğiniz meydana hususlmalıdır.

Doğru tetkik sorusunu belirleyin

Yapılacak çalışma iyi bir tetkik sorusuna sahip olmalı ve incelemede bu soruya yanıt aramalıdır. Bu bozukluğun çok geniş ya da çok dar olmamasına ilgi edilmelidir. Çok geniş bir tetkik sorusu ve buna bağlı belirsizlikler sahibi olan bir hipotez temel mevzuya odaklanamama problemini meydana çıkaracaktır. Aksine, kuramsal altyapısı olan enteresan ve alandaki boşluğu doldurmaya yönelik net bir tetkik sorusu, mevzuya tam olarak odaklanmanızı sağlar. Tanımlayıcı bir grup anlatımlarla temel mevzuya odaklanamama bozukluğu ortadan kaldırır.

Literatürü aslında taradığınızdan emin olun

Literatür taraması husussu ile ilgili oluşturulan sorunların başında literatürün belirli bir sistematik içersinde taranmaması, bu kısmın eleştirel bir bakış açısı ile kaleme alınmaması, çalışılmamış olan alanın belirleme edilmemesi ya da bunun tetkik sorusuyla ilişkilendirilmemesi gelmektedir. Daha evvelce oluşturulan çalışmaları sıralamak yerine bu çalışmaların kuvvetli ve zayıf yönlerine değinmek çok daha yararlı olacaktır. Geniş bir çerçeveden başlamakla beraber hususyu daraltarak tetkik bozukluğuza odaklanmak iyi bir strateji olabilir. Genellikle tetkik bozukluğuzun dar seksiyonünde belirleme edilen bütün çalışmalara ulaştığınızdan emin olmalısınız. Aksi taktirde yapılmış çalışmaları yok sayarak yola çıkmak lüzumecektir ki bu sizi son derece istenmeyen bir yere götürecektir.

Doğru bir metot uygulayın ve bunu ayrıntılı rapor edin

Araştırma dizaynı belirleme edilen tetkik sorusunu yanıtlamaya elverişli olmalıdır. Uygun olmayan bir tetkik dizaynı tetkik sorusunu ya hiç yanıtlayamamanıza ya da hatalı yanıtlamanıza yol açar. Her iki halde da incelemeye dayanılarak yazılan yazınin yayınlanma olsılığı olmayacaktır. Araştırma dizaynının sonradan düzeltilmesi olanaklı olmadığından bu hususta yapılacak sorunlar son derece kritik neticeler doğuracaktır. Hem de kullandığınız istatistik ve analiz tekniklerin doğrulanmış teknikler olmasından ve veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğinden emin olmanız lazım olur. Doğru teknikin uygulanması kadar teknikin incelemenin yine edilmesine izin verecek açıklıkta anlatılmış olması da mühimdir. Araştırmanın rastgele bir yanlılık içermediğine ilgi edilmeli yanlılıktan uzak durmak amacıyla müracat edilen tedbirler açıklanmalıdır.

Ne bulduğunuzu anlatın

Bulgular ilgiyle ele alınmalı, tetkik neticeleri rapor edilirken beklenilen ve beklenmeyen bulgulara yer verilmelidir. Bulgulara dair ret namacıylalerine bakıldığında, bilgilerin çelişkili ya da hatalı olması, tetkik sorusuna yanıt verememesi, biçim ve tabloların açık olmaması gibi problemlerin yazınin reddine sebep bulunduğu görülmektedir.

Elde ettiğiniz belirtileri tartışın

Tartışma seksiyonü bilgilerin kısa bir özetiyle başlamalıdır, fakat bilgilerin yineından ibaret olmamalıdır. Sadece sizinle aynı ve değişik sonuca ulaşan incelemeleri sıralamakla yetinmeyin, bunları yorumlayın ve tartışın.

Makalenin en can alıcı seksiyonlerinden biri bulunduğunu akıldan çıkarmadan bu bölgede bilgilerin ne manaya geldiğinin gerçek bir tartışmasına lüzumsinim vardır. Bulgulardan varılamayacak netice ve çıkarımlara yer verilmemeli ve neticeler abartılı olarak rapor edilmemelidir. Araştırmanın kısıtlarına vurgu yapın ve nasıl bir incelemenin tetkik sorusunu yanıtlamada daha doyurucu neticelere götürebileceğine yer verin.

Etkili bir başlık ve kısacası ilk gözlem oluşturun

Editör ve hakemlerin ilk göz attıkları yer yazınin başlığı ve özetidir. Makale başlığının kuşkusuz yazı içeriği ile uyumlu olması lazım olur fakat etkili olması amacıyla fazlası vakit bu kadarı yeterli değildir. İlk okuyucular olan değerlendiricilere ve daha ileri okuyucular yönünden enteresan bulunabilecek, merak uyandıracak başlık olmasına ilgi edilmelidir. Diğer taraftan özet yazınin bütününün okunmasına lüzum olup olmadığına dair editörlere düşünce veren seksiyondür. Dolayısıyla özet yazınizi istenilen sayıda sözcük ile kısacasıyebilmeli, eksik bilgi içermemelidir. Diğer taraftan okuyucuya yazınin yeni, güncel ve enteresan ne vaat ettiğine dair düşünce vermelidir.

Sonucu yazarken yinelemeye düşmeyin

Sonuç seksiyonu, yazının başından beri anlatılanların namacıyla mühim bulunduğu, buradan hareketle gelecekte nereye varılabileceği gibi çıkarımları içermelidir. Yoksa bu seksiyon yazınin başından itibaren belirtiler hususların özetinden ibaret olmamalıdır. Makale neticelerindan hareketle okuyucuları yinedan düşünmeye ve ileri incelemeler amacıyla düşünceler elde etmeye sevk etmelisiniz. Burada kullanılacak yazım tekniki ise giriş ya da literatür taramasının aksine dar alandan geniş alana doğru olmalıdır. Başka bir anlatımla okuyucuya elde ettiğiniz neticelerin ne derece genişletilebileceğini, ne işe yarayabileceğini ve nasıl kullanılacağını söylemelisiniz.

Kaynakçaya yalnızca lüzumtiği kadar kaynak ekleyin

Kaynakçada yer alan eserlerin çokluğu değil, doğru kaynaklara ulaşılmış olması yazıniz amacıyla referans olacaktır. Kaynak göstermede asıl ilgi edilmesi lüzumen, doğru kaynağa ulaşmaktır. Bu noktada ikincil kaynakları değil orijinal kaynağı referans göstermek mühimdir. Alıntılanma seviyesi yüksek kaynakların o alandaki asli birincil kaynaklar olma olsılığı yüksektir. Fakat burada ilgi edilmesi lüzumen husus yalnızca asli kaynaklarla yetinmemek hususyu daralttıkça ve tetkik bozukluğuzu ele aldıkça ikincil ama mühim ve kıymetli kaynakların referans gösterilmesi lüzumtiğidir.

Paravan Blog